Foto UKZKF
FRNLEN

>>Bescherming van de privacy

De administratieve en medische gegevens van uw kind zullen behandeld worden overeenkomstig de wetten betreffende de bescherming van de privacy en de rechten van de patiënt.

Behandeling van de gegevens

Het geheel van de gegevens verzameld bij de opname en tijdens het verblijf maken het voorwerp uit van een geïnformatiseerde of manuele behandeling.

Het betreft onder andere :

  • identificatiegegevens ;
  • persoonlijke kenmerken (inbegrepen uw aansluiting bij een ziekenfonds) ;
  • samenstelling van uw gezin ;
  • rijksregisternummer ;
  • medische gegevens.

Deze gegevens worden behandeld in het kader van uw verblijf, alsook voor de facturatie en beheer.

Uw recht op toegang tot deze gegevens

U beschikt, onder bepaalde beperkingen, over de toegang tot de gegevens betreffende uw kind : naar gelang zijn leeftijd en zijn maturiteit, wordt het kind betrokken bij de uitoefening van dit recht. U heeft tevens het recht om eventueel een verbetering van deze gegevens te vragen overeenkomstig de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992.
De medische gegevens zullen u rechtstreeks of via de door u gekozen arts overgemaakt worden (bijvoorbeeld uw huisarts).

Mededeling van medische gegevens

Het ziekenhuis licht u bovendien in dat, overeenkomstig artikel 7 van de eerder genoemde wet, de medische gegevens verwerkt worden onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een arts.
U geeft uitdrukkelijk de artsen van het ziekenhuis en hun teams, die tussenbeide komen in de medische behandelingen, de toegang tot de totaliteit van de medische gegevens aan alle beoefenaars van de geneeskunde, alsook aan de medische teams met het oog op een perfecte coördinatie van de zorgen die worden toegediend.
Elke vraag tot raadpleging of kopie van het medisch dossier moet gericht worden tot de Hoofdgeneesheer. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden (zie contact gegevens hier).

>>Bemiddeling.