Foto UKZKF
FRNLEN

>>Aanvraag tot kopie van een patiëntendossier

Patiëntendossieren

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt voorziet dat patiënten het recht hebben om een afschrift te bekomen van hun medisch dossier met uitzondering van de persoonlijke nota's van de geneesheer en de gegevens betreffende derden. Het afschrift zal aan de aanvrager worden overhandigd binnen de 15 dagen na ontvangst van een geldige aanvraag.

De patiënten kunnen zich eventueel laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die door henzelf wordt aangeduid via een volmacht.  Indien deze vertrouwenspersoon een geneesheer is, zal deze eveneens toegang hebben tot de persoonlijke nota's.

Indien de aanvrager de echtgeno(o)t(e) is, de wettelijke partner of een ouder tot de 2de graad, van een overleden patiënt, voorziet de wet een indirecte inzage in het dossier via een beroepsbeoefenaar die hij dient aan te duiden. Om dit recht te laten gelden mag de patiënt zich hier niet tegen verzet hebben tijdens zijn leven en moet de aanvraag gemotiveerd en gerechtvaardigd zijn.

Alle kopijen die ter beschikking gesteld worden van de patiënt of zijn vertegenwoordiger kunnen door het ziekenhuis gefactureerd worden volgens het wettelijk tarief bepaald door het koninklijk besluit van 2 februari 2007.

U kan op eender welk moment uw medisch dossier of dat van uw kind raadplegen via de site van het Brusselse Gezondheidsnetwerk (BGN). Dit is een netwerk voor het uitwisselen van medische informatie, dat alle Brusselse en Belgische ziekenhuizen met huisartsen verbindt, en waar bepaalde medische documenten van patiënten verzameld worden. Hoe toegang krijgen tot de Brusselse Gezondheidsnetwerk ? Patiëntinfo hierPDF.

Voor het bekomen van een kopij vragen wij u om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis. Gelieve hiervoor het aanvraag tot kopie van een patiëntendossierPDF af te drukken en dit volledig ingevuld op te sturen samen met een kopij van uw identiteitskaart, en van de aanvrager indien hij niet de patiënt is, en eventueel de nodige documenten die uw hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt bewijzen.
De medische gegevens zullen u rechtstreeks of via de door u gekozen arts overgemaakt worden (bijvoorbeeld uw huisarts).

>>Ziekenhuisbemiddeling.