Foto UKZKF
FRNLEN

>>Bescherming van de personnelijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens over de patiënt

Privacy
De administratieve en medische gegevens van uw kind zullen behandeld worden overeenkomstig de wetten betreffende de bescherming van de privacy (wet van 8 december 1992) en de rechten van de patiënt (wet van 22 augustus 2002), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.

De artikels 15 en 17 quater van de wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987, verplichten het ziekenhuis voor elke patiënt een patiëntendossier aan te leggen, waarin de medische, paramedische en verpleegkundige gegevens die op hem betrekking hebben, zijn opgetekend en dit met het oog op de optimale ontwikkeling der medische, paramedische en verpleegkundige activiteiten.

Behandeling van de gegevens

De geautomatiseerde of manuele verwerking der medische gegevens welke zij inhouden, gebeuren onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een beoefenaar van de geneeskunde. Men verstaat onder medische gegevens alle gegevens met persoonlijk karakter waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vorige, huidige of toekomstige fysieke of mentale gezondheidstoestand, met uitzondering van louter administratieve en boekhoudkundige gegevens die verband houden met de behandeling of de medische verzorging. (Algemene Europese Verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming : GDPR art. 6).

Deze gegevens kunnen niet aan derden worden meegedeeld. Het kan echter wel worden doorgegeven aan een arts en zijn medisch team met uw schriftelijke toestemming of, in geval van nood voor uw medische behandeling. Ze kunnen of moeten ook worden doorgegeven aan het RIZIV, aan uw ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij en aan bepaalde registers zoals HeathData.be, de het nationaal kankerregister, enz.

U geeft uitdrukkelijk de artsen van het ziekenhuis en hun teams, die tussenbeide komen in de medische behandelingen, de toegang tot de totaliteit van de medische gegevens aan alle beoefenaars van de geneeskunde, alsook aan de medische teams met het oog op een perfecte coördinatie van de zorgen die worden toegediend.

Buiten deze medische gegevens maken de volgende gegevens ook het voorwerp uit van een geautomatiseerde of manuele verwerking in het vooruitzicht van uw medische behandeling alsook voor boekhoudkundige en beheersmatige doeleinden: identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, met inbegrip van het lidmaatschap bij een verzekeringsinstelling, de samenstelling van het gezin en eventueel het rijksregisternummer.

Deze gegevens worden behandeld in het kader van uw verblijf, alsook voor de facturatie en beheer.

Uw recht op toegang tot deze gegevens

U beschikt, onder bepaalde beperkingen, over de toegang tot de gegevens betreffende uw kind : naar gelang zijn leeftijd en zijn maturiteit, wordt het kind betrokken bij de uitoefening van dit recht. Als patiënt hebt u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, op verbetering en het wissen, in overeenstemming met de artikelen 15 tot 17 van het GDPR. U heeft ook het recht op minimale verwerking (GPDR art. 18), bezwaar aan te tekenen (GPDR art. 21) voor de verwerking van uw persoonsgegevens en een automatische beslissing te weigeren (GDPR art. 22). Deze rechten zijn echter niet absoluut, maar de praktische toepassing ervan wordt ook geregeld door de bovenvermelde wet op de ziekenhuizen, de wet van 22 augustus 2002 op de rechten van patiënten.

Elke vraag tot raadpleging of kopie van het medisch dossier moet gericht worden tot de Hoofdgeneesheer. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden (zie contact gegevens hier). De medische gegevens zullen u rechtstreeks of via de door u gekozen arts overgemaakt worden (bijvoorbeeld uw huisarts).

Ieder verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan ook worden gericht aan de Hoofdarts, de Bemiddelingsdienst of de functionaris voor gegevensbescherming van de instelling. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

>>Lees ook : Het UKZKF respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt.