Wettelijk verplichte vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever:

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Jean-Joseph Crocqlaan 15 - 1020 Brussel

Hierna: ‘de Instelling’

Opgenomen in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer: 0260.238.627.

BTW-nummer: BE0260238627

Contactadres via e-mail: communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be)

Gebruiksvoorwaarden - disclaimer

1. Toepassingsveld

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ‘AGV’) zijn bedoeld en gelden voor alle gebruikers, voor elk bezoek en voor elke raadpleging van de inhoud van deze website.
Door deze website te gebruiken of te bezoeken erkent u dat u de hiernavolgende bepalingen volledig hebt gelezen en dat u ze aanvaardt.
De Instelling behoudt zich het recht voor om de AGV te allen tijde, wanneer zij dit nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving, gedeeltelijk of in hun geheel te wijzigen. De gebruiker dient derhalve erop te letten deze bepalingen van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De bepalingen worden toegepast zoals ze van kracht zijn tijdens uw bezoek of gebruik van de website.

3. De inhoud van de website

De informatie op deze website is van algemene aard en niet specifiek bedoeld voor een bepaalde situatie.
De inhoud van deze website is mogelijk niet altijd compleet, nauwkeurig, voldoende precies of up-to-date.
De Instelling neemt alle nodige en redelijke maatregelen om de inhoud van deze website compleet en adequaat te houden, maar kan evenzeer niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de gebruiker zou kunnen ondervinden als gevolg van het raadplegen of gebruiken van de genoemde inhoud.
De Instelling behoudt zich het recht voor om deze website, de lay-out, de informatie en eventueel de aangeboden diensten te wijzigen en aan te passen, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving vereist is, en zonder enige aansprakelijkheid.
Indien de inhoud van de website in strijd zou zijn met de wetgeving, de ethiek, de goede zeden of de rechten van derden, verzoeken wij u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden via het adres communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be), zodat de Instelling onverwijld het nodige kan doen.
Elke download vanuit deze website vindt altijd op eigen risico van de gebruiker plaats. De Instelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, die verband zou houden met deze downloads, tenzij een wet hier anders over beschikt.

5. Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website is eigendom van de Instelling: zij is houder van de auteursrechten. Onder ‘inhoud van de website’ moet o.a. worden begrepen de foto’s, de artikels en andere teksten, tekeningen, logo’s, geluidsbestanden, films, video’s en animaties enz.
De Instelling dient vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te geven voor gebruik van inhoud van de website door een gebruiker, behalve voor raadpleging voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, of met het oog op onderwijs of onderzoek.
De Instelling erkent de volledige toepassing van de wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht, zoals bepaald in het Wetboek van Economisch Recht (https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten/auteursrecht-en-naburige/auteursrechten/gebruik-van-beschermde-werken/uitzonderingen-op-het). Zelfs als een van deze uitzonderingen geldt, moet de gebruiker evenzeer de herkomst vermelden van elementen die hij reproduceert (namelijk de eventuele titel van het gereproduceerde element, de naam van de auteur voor zover de website deze vermeldt, de naam van de Instelling en het adres van de oorspronkelijke webpagina) en moet hij de morele rechten van de door de Instelling gewenste betrokken auteur(s) te respecteren.
De Instelling stemt in met het maken van hypertextlinks die de gebruikers omleiden naar deze site, Onder de voorwaarde dat de initiële site geen lasterlijke of illegale inhoud bevat, en dat bij het maken van deze links geen zogenaamde ‘framing’- of ‘inlining’-technieken hanteren.
Uw vragen rond het gebruik van inhoud op deze site mag u stellen aan communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be)

7. Ontheffing van aansprakelijkheid van de Instelling

De ontheffing van aansprakelijkheid, beschreven in deze bepalingen, betreft alle verantwoordelijkheid, al dan niet contractueel, onrechtmatig of nagenoeg onrechtmatig, ook als ze steunt op aansprakelijkheid zonder schuld of anderszins, zelfs als de Instelling werd gewaarschuwd voor de eventualiteit van de directe of indirecte gevolgen die zouden resulteren uit het gebruik van de website.

9. Verwerking van persoonsgegevens

De Instelling ziet toe op het respecteren van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (“Algemene Verordening Gegevensverwerking” of AVG, ook GDPR).
Raadpleeg de Verordening (met vrije taalkeuze): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
De Instelling verwerkt persoonsgegevens in meerdere situaties. Voor elk type situatie wordt een privacybeleid toegepast en meegedeeld om de betrokkenen te informeren conform de AVG. U kunt de documenten terugvinden die passen bij uw situatie. Volg hiertoe de links:

  • Privacybeleid voor de bezoekers van de website van de Instelling
  • Beleid inzake het gebruik van cookies
  • Privacybeleid voor de patiënten van de Instelling

11. Contact

  • Voor elke vraag over de inhoud van deze website: communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be)
  • Voor elke vraag van technische aard:  info [at] webstanz [dot] be (info[at]webstanz[dot]be)

info [at] webstanz [dot] be (​​​​​​​)​​​​​​​Datum recentste update: 27/06/2023