Wettelijk verplichte vermeldingen voor de website en sociale netwerken van HUDERF

 • Entiteit (bedrijfsnaam) : Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
 • Geregistreerd kantooradres : 15, Avenue Jean Joseph Crocq, 1020 Bruxelles

Hierna: ‘de Instelling’

 • Opgenomen in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer: 0260.238.627,
 • BTW-nummer: BE0260238627
 • Uitgever verantwoordelijk voor de website (de website-instelling) : Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF)
 • Contactadres via e-mail: communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be)

Als ziekenhuisstructuur is de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de instelling de Federale Overheidsdienst (FOD) voor Gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De activiteiten van de instelling en haar personeel worden geregeld door verschillende normen en ethische codes, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende

 • De gecoördineerde wet op ziekenhuizen en andere zorginstellingen van 10 juli 2008;
 • De wet op de rechten van patiënten van 22 augustus 2008;
 • De wet op de kwaliteit van de gezondheidszorgpraktijk van 22 april 2019;
 • De code voor medische ethiek.

 

Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer voor de website en de pagina's van de instelling op sociale netwerken

1. Toepassingsveld

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ‘AGV’) zijn bedoeld en gelden voor alle gebruikers, voor elk bezoek en voor elke raadpleging van de inhoud van deze website (hierna te noemen "de (web)site") en de pagina's van de instelling op sociale netwerken (hierna te noemen "de pagina's" en "de (sociale) netwerken").
Door deze website of de pagina's van de instelling op de netwerken te gebruiken of te bezoeken erkent u dat u de hiernavolgende bepalingen volledig hebt gelezen en dat u ze aanvaardt.
De Instelling behoudt zich het recht voor om de AGV te allen tijde, wanneer zij dit nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving, gedeeltelijk of in hun geheel te wijzigen. De gebruiker dient derhalve erop te letten deze bepalingen van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De bepalingen worden toegepast zoals ze van kracht zijn tijdens uw bezoek of gebruik van de website of de pagina van het sociale netwerk.

2. Toegang tot, en gebruik van de website en de pagina’s van de sociale netwerken

De Instelling neemt alle nodige en redelijke maatregelen om deze website en de pagina’s op de sociale netwerken functioneel, toegankelijk en veilig te houden. De Instelling kan in dit verband echter geen enkele garantie geven: ze is gehouden aan een inspanningsverbintenis en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of een pagina van een sociaal netwerk, zoals (louter indicatief en zonder de intentie volledig te willen zijn) onderbreking van de toegang, onbeschikbaarheid, storingen, defect of de aanwezigheid van een virus.

3. De inhoud van de website en de pagina’s van de sociale netwerken

De informatie op deze website en de pagina’s van de Instelling op de sociale netwerken is van algemene aard en niet specifiek bedoeld voor een bepaalde situatie.
De inhoud van deze website en de pagina’s van de Instelling op se sociale netwerken is mogelijk niet altijd compleet, nauwkeurig, voldoende precies of up-to-date.
De Instelling neemt alle nodige en redelijke maatregelen om de inhoud van deze website en op de pagina’s van zijn sociale netwerken compleet en adequaat te houden, maar kan evenzeer niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de gebruiker zou kunnen ondervinden als gevolg van het raadplegen of gebruiken van de genoemde inhoud.
De Instelling behoudt zich het recht voor om deze website en op de pagina’s op zijn sociale netwerken, de lay-out, de informatie en eventueel de aangeboden diensten te wijzigen en aan te passen, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving vereist is, en zonder enige aansprakelijkheid.
Indien de inhoud van de website en de pagina’s op de sociale netwerken in strijd zou zijn met de wetgeving, de ethiek, de goede zeden of de rechten van derden, verzoeken wij u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden via het adres communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be) , zodat de Instelling onverwijld het nodige kan doen.
Elke download vanuit deze website of op de pagina’s van de sociale netwerken vindt altijd op eigen risico van de gebruiker plaats. De Instelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, die verband zou houden met deze downloads, tenzij een wet hier anders over beschikt.

4. Links naar andere websites

Deze website en de pagina's van de instelling op de netwerken bevatten links of hyperlinks naar andere websites of andere pagina's op de netwerken. Andere websites of netwerkpagina's kunnen ook links bevatten naar de website of pagina's van de instelling.

De instelling heeft geen enkele relatie of overeenkomst, expliciet of impliciet, met deze andere sites of derde eigenaars van accounts en pagina's op sociale netwerken. Zij oefent geen enkele controle uit over deze sites of pagina's en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun functionaliteit, de kwaliteit van hun inhoud, de goede werking van de links of de bestemming waarnaar de gebruiker wordt geleid wanneer een link wordt geactiveerd.

Wanneer een link wordt geactiveerd, verlaat de gebruiker de site of pagina van de instelling. De bestemmingssite of -pagina heeft zijn eigen beleid en informatiedocumenten (wettelijke kennisgeving, disclaimer, privacybeleid en cookiebeleid) en het beleid van de instelling is hierop niet van toepassing. Voor uw eigen veiligheid wordt gebruikers aangeraden de documenten van de bestemmingssites of -pagina's te raadplegen.

5. Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website en de pagina's van de instelling op de sociale netwerken is eigendom van de Instelling: zij is houder van de auteursrechten. Onder ‘inhoud’ moet o.a. worden begrepen de foto’s, de artikels en andere teksten, tekeningen, logo’s, geluidsbestanden, films, video’s en animaties enz.
De Instelling dient vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te geven voor gebruik van inhoud van de website door een gebruiker, behalve voor raadpleging voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, of met het oog op onderwijs of onderzoek.
De Instelling erkent de volledige toepassing van de wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht, zoals bepaald in het Wetboek van Economisch Recht. Zelfs als een van deze uitzonderingen geldt, moet de gebruiker evenzeer de herkomst vermelden van elementen die hij reproduceert (namelijk de eventuele titel van het gereproduceerde element, de naam van de auteur voor zover de website deze vermeldt, de naam van de Instelling en het adres van de oorspronkelijke webpagina) en moet hij de morele rechten van de door de Instelling gewenste betrokken auteur(s) te respecteren.
De Instelling stemt in met het maken van hypertextlinks die de gebruikers omleiden naar deze site of naar zijn netwerkpagina's, Onder de voorwaarde dat de initiële site geen lasterlijke of illegale inhoud bevat, en dat bij het maken van deze links geen zogenaamde ‘framing’- of ‘inlining’-technieken hanteren.
Uw vragen rond het gebruik van inhoud op deze site mag u stellen aan communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be) .

6. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gebruiker

Naast de andere gebruiksvoorwaarden die in dit document aan bod komen, verbindt de gebruiker zich ertoe de volgende bepalingen te respecteren:

 1. De verantwoordelijkheden waarnaar wordt verwezen in deze bepaling, hebben te maken met elke handeling of al dan niet opzettelijke nalatigheid van de gebruiker in het kader van zijn gebruik van deze website.
 2. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gebruik van deze website en de pagina's van de instelling op sociale netwerken. Hij verbindt zich ertoe deze site en de genoemde pagina's te gebruiken in overeenstemming met de AGV, de disclaimer, de wet, op een redelijke wijze, zonder nalatigheid of kwaad opzet. Hij verbindt zich ertoe zich te onthouden van elk gebruik voor illegale doeleinden of strijdig met de goede zeden, en van alles wat de rechten, het imago en de belangen van de instelling, haar partners, leveranciers, personeel of elke andere gebruiker kan schaden.
 3. De gebruiker is in voorkomend geval als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij wenst te coderen op de website en op de netwerkpagina's van de Instelling; deze laatste verzoekt de gebruiker om bij zijn keuzes te waken over zijn veiligheid. De Instelling ziet toe op de veiligheid van haar gebruikers door de mogelijkheid tot codering te beperken, net zoals de behandelingen van de gegevens, via organisatorische en technische wijzigingen. De Instelling is verantwoordelijk om de gebruiker te informeren over de verwerkingen die ze uitvoert op gecodeerde gegevens. Deze informatie is beschikbaar in het privacy beleid van de instelling.
 4. Het is voor elke gebruiker verboden om gegevens op de website of op de sociale netwerkenpagina’s toe te voegen die de inhoud ervan, de schikking, het uiterlijk of de goede werking ervan zouden kunnen wijzigen.
 5. De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van de apparaten die hij gebruikt om de genoemde site of de pagina's van de instelling op de netwerken te gebruiken. Hij is ook aansprakelijk voor elke schade, direct of indirect, die zijn computersysteem oploopt als gevolg van het gebruik van de site of deze pagina's, evenals voor elk verlies van gegevens als gevolg van het gebruik of het downloaden van welke inhoud dan ook van de site of van een van de pagina's van de instelling.

7. Ontheffing van aansprakelijkheid van de Instelling

De ontheffing van aansprakelijkheid, beschreven in deze bepalingen, betreft alle verantwoordelijkheid, al dan niet contractueel, onrechtmatig of nagenoeg onrechtmatig, ook als ze steunt op aansprakelijkheid zonder schuld of anderszins, zelfs als de Instelling werd gewaarschuwd voor de eventualiteit van de directe of indirecte gevolgen die zouden resulteren uit het gebruik van de website, de pagina's van de instelling op sociale netwerken of hun respectieve inhoud.

8. Beeldrechten

Alle voorgestelde personen die op deze site of op de pagina's van de instelling op sociale netwerken kunnen worden geïdentificeerd, hebben de instelling toestemming gegeven om hun afbeelding te gebruiken. Elke reproductie of ander hergebruik van de afbeelding van een persoon op deze site of genoemde pagina's is verboden.

9. Verwerking van persoonsgegevens

De Instelling ziet toe op het respecteren van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (“Algemene Verordening Gegevensverwerking” of AVG, ook GDPR).
Raadpleeg de Verordening (met vrije taalkeuze): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
De Instelling verwerkt persoonsgegevens in meerdere situaties. Voor elk type situatie wordt een privacy beleid toegepast en meegedeeld om de betrokkenen te informeren conform de AVG. U kunt de documenten terugvinden die passen bij uw situatie. Volg hiertoe de links:

10. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Elk gebruik van deze site en de pagina's van de instelling op sociale netwerken valt onder het Belgisch recht.
Bij gebrek aan een minnelijke schikking valt elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site en de genoemde pagina's of de inhoud ervan onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

11. Contact

 • Voor elke vraag over de inhoud van deze website: communication [at] hubruxelles [dot] be (communication[at]hubruxelles[dot]be) 
 • Voor elke vraag van technische aard:  info [at] webstanz [dot] be (info[at]webstanz[dot]be)

Datum recentste update: 24/10/2023