Kwaliteit & patiënt-partnerschap

Onze kwaliteitsbenadering

Het Kinderziekenhuis heeft vanaf zijn oprichting altijd geijverd voor het belang van kinderen en jongeren. Wij geloven dat we de kwaliteit en de betrouwbaarheid die we onze patiënten willen garanderen, enkel kunnen bereiken via een actief streven naar continue verbetering, samenwerking en respect. Deze filosofie is kenmerkend voor ons. Ze is nadrukkelijk aanwezig in al onze missies van zorgverlening en begeleiding voor patiënten, maar ook in onze in missies rond gezondheidseducatie, onderzoek en onderwijs.  Onze aanpak van kwaliteit en veiligheid voor de patiënt is strak georganiseerd: wij verzamelen informatie op basis van indicatoren; op basis van de analyse hiervan blijven we onze zorg- en beheersprocessen verbeteren. Deze benadering geldt in de hele instelling, voor alle afdelingen, diensten en teams. Het is méér dan een benadering: het is een echte filosofie met het oog op uitmuntendheid in de zorgverlening. Tot slot is het oordeel van de patiënten van fundamenteel belang. Onze tevredenheidsenquêtes vormen een essentiële indicator voor de meting van de kwaliteit van ons werk. Kunnen de recentste beschikbare resultaten weergegeven worden voor de indicatoren ‘globale tevredenheid’ en ‘aanbeveling’?  

neuropetiatrie3

Indicatoren voor follow-up

HUDERF doet met behulp van indicatoren geregeld aan zelfevaluatie. Een indicator voor kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening is een hulpmiddel om een gezondheidstoestand, een praktijk of het optreden van een gebeurtenis te meten.  Dit evaluatie-instrument helpt ons richting te geven aan onze prioriteiten en onze actieplannen voor verbetering. De follow-up van indicatoren is voor het management een beleidsinstrument voor beslissingen en controle op die verbeteringen. 

qualité

Risicobeheer

Ons beleid inzake risicobeheer beoogt het garanderen van de veiligheid van patiënten en personeel, het maximale uitsluiten van fouten en ongewenste incidenten, en het verbeteren van de zorgkwaliteit. Hiertoe is een proactieve aanpak nodig, naast samenwerking tussen alle leden van het ziekenhuisteam, om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren. 

2 prioritaire benaderingen  

 • Proactief, met in kaart brengen van de risico’s 
 • Retrospectief, met beheer van ongewenste voorvallen, klachten, ... Meent u, als patiënt of als diens directe naaste, dat u een ongewenst voorval heeft ondergaan? Klik dan HIER

Hoe kan ik een incident melden?

Wij streven ernaar iedereen kwaliteitszorg te bieden, maar we zijn ons er ook van bewust dat er zich incidenten kunnen voordoen tijdens de verblijf van uw kind in ons ziekenhuis. Het is belangrijk dat deze incidenten vermeld worden zodat we onze diensten kunnen verbeteren en ervoor kunnen zorgen dat ze niet meer voorkomen. Meld het incident online via dit formulier. Een lid van het Kwaliteitsteam zal u contacteren.

Het Kinderziekenhuis engageert zich niet alleen om de rechten van kinderen en jongeren als patiënt te respecteren, maar ook om ze te verdedigen. U kunt ons op verschillende manieren feedback bezorgen: Erover spreken met het team die voor uw kind zorgt of een bemiddeling aanvragen zijn ook mogelijk. Alle feedbacks die wij ontvangen worden geanalyseerd en verwerkt in het kader van ons continue verbeteringsproces.

Het patiënt-partnerschap bij HUDERF

Het patiënt-partnerschap bij HUDERF, dat betekent het aanmoedigen van betrokkenheid, ook bij besluitvorming, van kind-patiënten en hun ouders in het hele zorgproces. Hiertoe laten wij hen competenties ontwikkelen en betrekken we hen bij de continue verbetering van zorgverlening en diensten. 

Dit concept van patiënt-zorgpartner passen wij toe op drie niveaus van het gezondheidssysteem: 

 • in de directe zorgverlening (micro),  
 • in de organisatie van diensten en management in HUDERF (meso),  
 • in de uitwerking van een gezondheidszorgbeleid in samenspraak met de patiënten (macro).    

Bij dit alles zien we erop toe ons aan te passen aan het maturiteits- en ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.  

Het patiënt-partnerconcept staat voor participatie van de patiënten en hun begeleiders in de verbetering van de zorg. De patiënt-partner heeft als missie deel te nemen aan het denkwerk rond de patiëntervaring. Hij speelt een actieve rol in het overleg met betrekking tot de relevantie en de coherentie van de onderzoeks- en opleidingsprojecten binnen het Kinderziekenhuis en bij uitbreiding ook binnen het H.U.B (academisch ziekenhuis Brussel).  

Waarom zou iemand patiënt-partner worden?  

Als lid van het comité van patiënten-partners (CPP) wordt u een echte partner van de instelling en draagt u actief bij tot de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening aan uzelf en aan de andere patiënten, maar ook aan de continue opleiding van de zorgverleners.  

U neemt deel aan regelmatige bijeenkomsten of aan brainstormsessies rond vraagstukken met betrekking tot de patiëntervaring in het Kinderziekenhuis, zoals het opstellen van een brochure, het nadenken over maatregelen ter preventie van infecties, … 

Als u een of meer ervaringen heeft met de zorgverlening in het Kinderziekenhuis (HUDERF), en als u deze wenst te delen, dan verwelkomen we u met genoegen in het CPP.  

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar het mailadres: partenariat-patients [dot] qualite [at] hubruxelles [dot] be

Accreditaties en labels  

 • Accreditatie 1: Het Kinderziekenhuis werd in december 2022 voor de tweede keer erkend voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van zijn diensten en zorgverlening aan kinderen, adolescenten en hun families: het veroverde namelijk andermaal de GOUD-accreditatie van het organisme Accreditation Canada International. Er werden zomaar even 2369 criteria geanalyseerd. Terwijl in de eerste cyclus van 2019 al uitdrukkelijk werd verwezen naar het engagement van het personeel om de jonge patiënten een aangepast onthaal aan te bieden en om zich in te zetten voor nog betere kwaliteit en betrouwbaarheid, konden de auditors drie jaar later vaststellen hoe de bedrijfscultuur van continu verbeteren werkelijk verankerd is, met de bezorgdheid om het kind te integreren als centrale en strategische actor in de zorgverlening. Het Kinderziekenhuis veroverde een globale score van 96,7%, maar ook 97% van de criteria op niveau Platina en 78,7% van de criteria op niveau Diamant. Het nieuwe label geldt voor 3 jaar; daarna volgt een nieuwe evaluatie.  
 • Accreditatie 2: Het laboratorium voor klinische biologie beschikt sinds 2012 over de accreditatie voor de ISO-norm 15189. 
 • Accreditatie 3: De afdeling oncologie en hematologie en het stamcelprogramma hebben sinds 2015 de JACIE-accreditatie. Deze accreditering is de belangrijkste kwaliteitserkenning voor een Europees programma van stamceltransplantatie. 
 • Accreditatie 4: Het laboratorium voor pathologische anatomie is sinds 2012 geaccrediteerd voor de ISO-norm 9001.  
 • Accreditatie 5: Ondersteuning voor het “Rookvrij Ziekenhuis”-charter 
 • Accreditatie 6: Het universitair pediatrisch laboratorium geniet sinds 2018 de BELAC-accreditatie. 
 • Label 1: De kraamafdeling van het UVC Brugmann is sinds 18 maart 2009 in samenwerking met het UKZKF houder van het internationale label Baby Friendly Hospital. De grote doelstelling van dit programma omvat ondersteuning, bescherming en bevordering van borstvoeding.  
 • Label 2: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt het mogelijk om 2000 zonnepanelen te installeren op de daken van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola: dit is een geïntegreerd project in onze plannen (sinds begin jaren 2000) in samenwerking met het UVC Brugmann, om het milieueffect van het ziekenhuis te beperken. 
 • Label 3: De dieetkeukens steunen op een autocontrolesysteem van het FAVV.  
 • Label 4: Het UKZKF is sinds 2018 het ambassadeur-ziekenhuis van het project “Generatie rookvrij” voor de promotie van creatie van rookvrije ruimtes in contact met kinderen en jongeren, in samenwerking met de Stichting tegen Kanker en een tiental gezondheidsorganisaties.