Foto UKZKF
FRNLEN

>>Een overzicht van de onderzoeksbeurzen

Onderzoek

Al ruim 15 jaar lang stelt de Wetenschappelijke stichting van ons ziekenhuis beurzen ter beschikking van jonge pediaters in opleiding. Die beurzen dienen een drievoudig doel. In de eerste plaats bieden ze een jonge arts de mogelijkheid om aan de slag te gaan in een onderzoekslaboratorium, er zijn kennis en inzichten in complexe mechanismen bij te schaven en in te zien hoe zeer onderzoek een complex, maar evenzeer enthousiasmerend en inspirerend domein kan zijn. Vervolgens uit te groeien tot een belangrijke speler in het leerproces om uiteindelijk de fakkel over te dragen aan een nieuwe generatie jonge vorsers. Tot slot zich een heus academisch profiel aan te meten van toekomstig universitair docent, die in staat is om leiding en structuur te geven aan een belangrijke afdeling met bijzondere zin voor creativiteit.

Tijdens dit tijdsbestek kon via meer dan 80 onderzoeksbeurzen van elk € 35 000 een groot en verscheiden aantal onderzoeksthema's in zeer uiteenlopende domeinen in de kindergeneeskunde worden aangesneden. Dat onderzoekswerk lag mee aan de basis van diverse wetenschappelijke artikelen in vermaarde internationale tijdschriften met leescomités en vormde het onderwerp van meer dan 20 doctoraatsverhandelingen.

Van die vele bursalen dient onder meer dokter Émily Markessis te worden vermeld, die aan de slag ging in het laboratorium voor neurofysiologie van professor Deltenre waar zij onderzoek verrichte naar de fysiologie en de mechanismen van het oor bij kinderen en haar bevindingen op een dierlijk model (hond) in de praktijk bracht. Dankzij dat onderzoek werd er beslist om kinderen met ernstige gehoorstoornissen veel vroeger te opereren en al op de leeftijd van één jaar een oorapparaatje in te planten zodat ze op nagenoeg normale wijze konden leren spreken.

Dokter Pierre Smeesters onderzocht de genetische aspecten van bepaalde bacteriën die onder meer verantwoordelijk zijn voor ernstige aandoeningen bij kinderen. Die analyses werden gedeeltelijk in België en gedeeltelijk in Brazilië uitgevoerd. Dankzij die analyses werd een beter inzicht verworven in de presentatie van infecties in twee zeer ver van elkaar verwijderde landen en in de manieren om ze te behandelen.

Dokter Julie Désir onderzocht eveneens in het vlak van de genetica de familie van patiënten die leden aan microcefalie (klein hoofd) en wist de verantwoordelijke genen af te zonderen.

Dokter Nelle Lambert onderzocht de identificatie en de karakterisering van nieuwe genen die een rol spelen bij de normale ontwikkeling en de pathologie van de menselijke hersenschors in het laboratorium van professor Pierre Vanderhaegen, terwijl dokter Joëlle Vermeulen onderzoek deed naar de genen die verantwoordelijk zijn voor de min of meer gunstige prognose van het neuroblastoom, een tumor van de bijnier, bij jonge kinderen.

Vermeldenswaardig is tevens het werk van dokter Aline Vuckovic die onderzoek doet naar hernia diaphragmatica en de inherente impact van deze aandoening op de longen. Tot slot is er nog dokter Nicolas Lefèvre die onderzoek doet naar het genderverschil bij ontstekingen waarin, door het objectiveren van de essentiële rol van het X-chromosoom, wordt aangetoond dat meisjes een betere prognose kunnen verwachten bij acute aandoeningen en een slechte prognose bij chronische inflammatoire aandoeningen. Uit de waaier van onderzoeken komt duidelijk de grote verscheidenheid van aangekaarte thema's naar voren, evenals hun nut voor de verzorgingsprogramma's van de kinderen en voor het verfijnen van de behandelingstechnieken.

:: Zes beurzen in 2012 ! :: In de loop van 2012 werden opnieuw zes beurzen door onze stichting toegekend: Het gaat daarbij om Catherine Adler die onderzoek doet naar infecties bij kinderen van moeders met het aids syndroom (acquired immune deficiency syndrome) in het laboratorium van professor Arnaud Marchand in samenwerking met professor Lévy. Vervolgens is er Simon Baijot die onderzoek doet naar het milieu en naar alternatieve behandelingen voor kinderen met het hyperactiviteit syndroom en met aandachtsstoornissen in samenwerking met professor Bernard Dan. De derde beurs werd toegekend aan Sophie Blumenthal die onderzoek doet naar een epidemische vorm van pneumokokken en meningitis in het laboratorium voor microbiologie van het kinderziekenhuis van Londen. Ariane Willems evalueert dan weer de gevolgen van bloedtransfusies op hartchirurgie bij kinderen in samenwerking met professor Van der Linden. Bertrand Escalière ontwikkelt en optimaliseert bio-informatica-instrumenten voor de analyse van gegevens uit genetische sequencing in pediatrie in samenwerking met het rekencentrum en het laboratorium voor genetica van de faculteit geneeskunde van de ULB. Nicolas Lefèvre tot slot onderzoekt de genderverschillen bij ontstekingen en in het bijzonder de genen die afhankelijk zouden kunnen zijn van het X-chromosoom en oorzaak zouden kunnen zijn van de verschillen tussen meisjes en jongens bij chronische en acute ontstekingsproblemen.

Auteur : Prof. Georges Casimir
Bron : Kids' News (nr 12, januari 2013)

>>Onderzoek in het UKZKF.