Foto UKZKF
FRNLEN

>>Infectiologie

InfectiologieInfectiologie

De dienst Infectieziektes van het UKZKF heeft als voornaamste taak de oppuntstellingen en de behandelingen van kinderen met bacteriële, virale, schimmel- en/of parasitaire infecties te optimaliseren. Bovendien ziet deze dienst er nauwlettend op toe dat de preventieve maatregelen zoals vaccinatie worden toegepast en gooit hij alles in de strijd om het optreden van multiresistente kiemen te bestrijden, met name door rationeel gebruik te maken van (de) breedspectrum antibacteriële middelen.

Aangezien het UKZKF een openbaar ziekenhuis is waar iedereen terecht kan, krijgt de dienst Infectieziekten patiënten uit alle lagen van de bevolking op consultatie. Ze komen uit alle hoeken van de wereld en lijden aan allerlei infecties zoals tropische ziekten, Atnaangeboren infecties, tuberculose, schimmelinfecties bij immuungecompromitteerde patiënten of multiresistente bacteriële infecties.

Deze dienst maakt er een erezaak van om iedere patiënt in zijn globaliteit te benaderen, waarbij hij resoluut kiest voor een geïntegreerde aanpak van de gezondheidsproblemen van zijn patiënten. Vandaar dat de dienst ook nauw samenwerkt met de overige ziekenhuisspecialisten alsook met de teams van de labo’s voor microbiologie en immunologie.

Ten slotte is de Dienst Infectieziekten ook verantwoordelijk voor de Antibioticatherapiebeleidsgroepen die 4 keer per jaar samenkomt. Op die vergaderingen worden, onder andere, de protocollen besproken m.b.t. de aanpak en behandeling van de infectieziekten binnen het UKZKF.